Regulamin sklepu

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

"EKO SMAK – Zdrowa Żywność"

 

§ 1

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

- BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu i Regulaminu;

- Cena - określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca podatki) należnego Sprzedawcy wynagrodzenia tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
- Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu; 
- Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
- Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;
- Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową
o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto
po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
- Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
- Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
- Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);
- Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
- Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem http://www.ekosmak.eu/

- Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
- Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;
 - Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży
- Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Eko Smak - Zdrowa Żywność prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Przedsiębiorstwo Społeczne S-and Sp. z o.o. ul. Plac Tadeusza Kościuszki 5/101, 41-200 Sosnowiec, NIP:6443530289, tel 690 009 803, adres e-mail:bok(at)ekosmak.eu

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3

Informacje podstawowe

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży Sklep  informuje go w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach towaru oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,

3) adresie Sklepu, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Bok prowadzonym przez Sklep,

4) adresie, pod którym Klient może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres Sklepu,

5) łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,

7)  sposobie i terminie zapłaty,

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie ar. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do tej ustawy,

10) kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient,

11) obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów zgodnie z ar. 35 ww. ustawy, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z ar. 15 ust. 3 i ar. 21 ust. 2 ww. ustawy,

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie ar. 38 ww. ustawy lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy,

13) obowiązku Sklepu dostarczenia towaru bez wad.

§ 4

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a)   poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§ 5

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§ 7

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ten ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Produkty żywnościowe klient może reklamować u sprzedawcy:

a) w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości,

b) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

§ 8

Odstąpienie od umowy

  1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od odbioru towaru złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od niej bez podawania przyczyny.
  2. Jeżeli Klient nie został poinformowany przez Sklep o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  3. Jeżeli Klient został poinformowany przez Sklep o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.
    1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

    1) w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

    2) w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i używania towaru, chyba że Sklep nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

7. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym Newslettera wysyłanego przez Sklep.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich zmiany i korygowania w każdym czasie, a także do żądania ich usunięcia.

§ 10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827) oraz kodeksu cywilnego (Działy I-III Tytułu XI Księgi trzeciej).

 § 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl